سوابق و رزومه همکاران آزمایشگاه رازی

دکتر علی جلیلی

 • دکتری تخصصی خون شناسی از دانشگاه توکیو ژاپن
 • فلوشیپ ایمنی شناسی پزشکی از دانشگاه آلبرتا کانادا
 • بورد تخصصی فلوسایتومتری از انجمن آسیب شناسی آمریکا
 • عضو انجمن خون شناسی آمریکا
 • عضو انجمن ایمونولوژی ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • مدرس دانشگاه و کارگاه های تخصصی آزمایشگاهی و فلوسایتومتری مراکز مختلف کشور
 • موسس و مسئول فنی بخش ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه تخصصی و تشخیص پزشکی رازی سنندج

دکتر حسن شفیع زاده

 • دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عضو انجمن علوم آزمایشگاهی ایران
 • دارای بیش از 30 سال سابقه مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • مسئول فنی جنرال آزمایشگاه تخصصی و تشخیص پزشکی رازی سنندج

آقای عرفان بابایی

 • کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • مدیر داخلی آزمایشگاه تخصصی و تشخیص پزشکی رازی سنندج
 • دارای 14 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه های بیمارستانی و تشخیص طبی خصوصی
 • دارای 10 سابقه سوپروایزری و مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

 خانم جهانگیریان

 • کارشناس علوم آزمایشگاهی 
 • کارشناس ارشد هماتولوژی پزشکی از انتقال خون ایران
 • دارای بیش از 20 سال سابقه کار در ازمایشگاه های بیمارستانی و خصوصی
 • سوپروایزر و مسئول تضمین کیفیت بخش  هماتولوژی آزمایشگاه رازی
 • مسئول بخش تخصصی فلوسایتومتری آزمایشگاه رازی

خانم آرزو مردوخ روحانی

 • کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناس ارشد انگل شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • سوپروایزر آزمایشگاه تخصصی و تشخیص پزشکی رازی سنندج
 • دارای 14 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه های بیمارستانی و تشخیص طبی خصوصی
 • دارای 8 سابقه سوپروایزری و مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

آقای وحید فلاحی

 • کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • دارای 7 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه های بیمارستانی و تشخیص طبی خصوصی
 • مسئول بخش هورمون شناسی آزمایشگاه رازی

آقای پویا غفاری

 • کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • دارای 7 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه های بیمارستانی و تشخیص طبی خصوصی
 • مسئول بخش هورمون شناسی آزمایشگاه تخصصی و تشخیص پزشکی رازی سنندج

خانم منیره امیری حسینی

 • کارشناس میکروب شناسی و دوره دیده میکروب شناسی پزشکی
 • دارای 8 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی
 • مسئول بخش میکروب شناسی آزمایشگاه رازی

خانم شیلان باهویی

 • کارشناس میکروب شناسی و مجرب در نمونه گیری
 • دارای 12 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی
 • مسئول بخش نمونه گیری آزمایشگاه رازی
 • نمونه گیر باتجربه در خونگیری از نوزادان و کودکان و …

خانم فاطمه چوبداریان

 • کارشناس ارشد فیزیولوژی
 • مسئول بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه رازی
 • دارای 8 سال سابقه در آزمایشگاه های تشخیص طبی

خانم مونا کمانگر

 • کارشناس میکروب شناسی
 • مسئول بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه رازی
 • دارای 8 سال سابقه در آزمایشگاه های تشخیص طبی

خانم مونا بوبانیان

 • کارشناس میکروب شناسی
 • مسئول بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه رازی
 • دارای 7 سال سابقه در آزمایشگاه های تشخیص طبی

خانم شکیلا ویسی

 • کارشناس بیوشیمی
 • همکار بخش بیوشمی

دیدگاهتان را بنویسید